Darmowa wysyłka
Szybka wysyłka
winnica24
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI WITRYNY INTERNETOWEJ

„www.winnica24.pl”

I. Wstęp

1. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności Użytkowników w procesie przetwarzania danych osobowych i dokładamy najwyższej staranności, aby chronić dane osobowe Użytkowników korzystających z witryny internetowej znajdującej się pod adresem internetowym https://www.winnica24.pl (dalej jako: „Witryna”).

2. Celem niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie Użytkowników o zasadach przetwarzania danych osobowych w ramach Witryny.

II. Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej Witryny znajdującej się pod adresem internetowym https://www.winnica24.pl jest Winnica Libiąż Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-699), ul. Kłobucka 23D lok. 118, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000751864, REGON: 381548582, NIP: 9512471144, z kapitałem zakładowym wynoszącym 550 000,00 zł, prowadząca Oddział w Libiążu (32-590), ul. Pilotów 19.

2. Dane kontaktowe Administratora danych osobowych:

Adres pocztowy:

Winnica Libiąż Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział w Libiążu

ul. Pilotów 19, 32-590 Libiąż

Adres e-mail:

biuro@winnicalibiaz.pl

Numer telefonu:

697 000 888 (w godzinach 7.00-15.00)

III. Definicje

Użyte w Polityce prywatności pojęcia oznaczają:

 1. Administrator – administrator danych osobowych wskazany powyżej (ust. II.1);
 2. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z dn. 04.05.2016 r. Nr 119, str. 1);
 3. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Witryny znajdującej się pod adresem internetowym https://www.winnica24.pl;
 4. Witryna - witryna internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem internetowym https://www.winnica24.pl.

IV. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z RODO i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

2. Składanie przez Użytkowników zamówień za pomocą Witryny wymaga zbierania pewnych danych osobowych uzyskanych od Użytkowników, takich jak: dane osobowe podawane w formularzu zamówienia (m.in. imię i nazwisko, wiek), dane konieczne do założenia konta Użytkownika, dane do płatności, adres dostawy, informacje związane z zamówieniami Użytkownika, oraz wszelkie inne informacje przetwarzane w celu złożenia przez Użytkownika zamówienia za pomocą Witryny i realizacji tego zamówienia przez Administratora.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu złożenia zamówienia i jego realizacji przez Administratora, odmowa podania danych uniemożliwi złożenie zamówienia za pośrednictwem Witryny. Dane osobowe, których niepodanie uniemożliwia złożenie zamówienia, są oznaczone w Witrynie jako niezbędne.

4. Bez zalogowania się na stronę internetową Witryny Administrator nie zbiera danych osobowych, które mogłyby identyfikować konkretną osobę fizyczną.

5. Podczas odwiedzin Użytkownika na stronie internetowej Witryny, w związku z administrowaniem stroną internetową Witryny, Administrator zapisuje adres IP Użytkownika, adres strony, z której Użytkownik na nią trafił, historię przeglądania na stronie internetowej Witryny oraz datę i czas trwania wizyty Użytkownika. Informacje te są przetwarzane w sposób anonimowy.

V. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. dane osobowe związane ze złożeniem zamówienia za pośrednictwem Witryny i jego wykonaniem przez Administratora - przetwarzanie tych danych jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży, której stroną jest Użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również konieczne dla ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym reklamacji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. dane osobowe związane z płatnościami elektronicznymi – przetwarzanie tych danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. dane osobowe zawarte w dokumentacji rachunkowej, księgowej i podatkowej Administratora oraz w systemach i dokumentach bankowych – przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. dane osobowe przetwarzane w celu udoskonalania treści Witryny, zapewnienia bezpieczeństwa na stronach internetowych Witryny oraz w celach statystycznych – przetwarzanie tych danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody udzielonej na mocy odrębnych oświadczeń Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w celu określonym w oświadczeniu o zgodzie.

2. Użytkownik nie będzie podlegać decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych, z zastrzeżeniem wykorzystywania plików cookies, co zostało opisane w Polityce cookies.

VI. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane są przechowywane przez okres czasu, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane te zostały zebrane. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i trwa w odniesieniu do:

 1. danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia za pośrednictwem Witryny i jego wykonaniem przez Administratora -  przez okres niezbędny do realizacji zamówienia;
 2. danych osobowych związanych z wykonaniem umowy sprzedaży produktów - do dnia wygaśnięcia okresu roszczeń ustalonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 3. danych osobowych zawartych w dokumentacji rachunkowej, księgowej i podatkowej Administratora oraz w systemach i dokumentach bankowych - przez okres czasu niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, tj. nie krócej niż przez okres 5 lat,  licząc od dnia wykonania umowy sprzedaży;
 4. danych osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - przez okres ważności celów albo do czasu wniesienia sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat, chyba że zaistnieje konieczność przechowywania danych dłużej, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub będzie to konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
 5. danych osobowych opartych na zgodzie - przez okres jej ważności lub do czasu jej cofnięcia, o ile inny okres przetwarzania nie wynika z treści złożonego oświadczenia.

VII. Prawa Użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, czyli uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy dane osobowe Użytkownika są przetwarzane i w jaki sposób (art. 15 RODO);
 2. prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna (art. 15 RODO);
 3. prawo żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 4. prawo do usunięcia danych osobowych - tzw. prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO), z wyjątkami określonymi w art. 17 RODO;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), na zasadach określonych w art. 18 RODO;
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do ich odczytu maszynowego, i odesłania ich innemu administratorowi lub żądania, by dane te zostały przesłane innemu administratorowi przez Administratora, o ile jest to technicznie możliwe (art. 20 RODO);
 7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO);
 8. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona przez Użytkownika, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 RODO);
 9. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO (art. 77 RODO).

2. Aby skorzystać z praw wymienionych w ust. 1 pkt 1-7, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem, wykorzystując dane kontaktowe podane powyżej (ust. II.1), i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

3. Administrator rozpatruje żądanie Użytkownika bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. Administrator ma prawo przedłużyć ten termin o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przed upływem miesięcznego terminu do rozpatrzenia żądania.

VIII. Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

1. Dane osobowe pozyskane od Użytkownika mogą zostać udostępnione:

 1. podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonej na rzecz Użytkownika usługi realizacji zamówienia produktów i zawarcia umowy sprzedaży, takim jak firmy kurierskie i podmioty obsługujące płatności elektroniczne;
 2. podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji na rzecz Administratora określonych w umowie zadań i usług, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe, prawne i marketingowe - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonym im usług i zadań;
 3. organom państwowych (np. organom administracji publicznej, sądom, policji, prokuraturze), gdy jest do tego zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

2. Udostępnianie przez Administratora danych osobowych Użytkownika innym podmiotom jest dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na podstawie stosownych umów. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych, wyłącznie w przypadku uzyskania zgody Użytkownika.

3. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

IX. Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych Użytkowników, którymi administruje, przed utratą, zniszczeniem, manipulacjami, nieuprawnionym ujawnieniem oraz dostępem do nich osób nieuprawnionych.

2. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne w celu zapewniania bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet przy pomocy szyfrowania (certyfikat SSL) oraz regularnie tworzy kopie zapasowe bazy i plików Witryny.

3. Administrator stosuje odpowiednie środki organizacyjne w celu zapewniania bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez te osoby zadania.

4. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

X. Pliki cookies

Informujemy, że na stronie internetowej Witryny stosowane są pliki cookies. Szczegóły na temat ich stosowania znajdują się w Polityce cookies.

XI. Postanowienia końcowe

1. W Witrynie mogą znajdować się linki lub odniesienia do innych stron internetowych. Administrator nie odpowiada za politykę prywatności innych stron internetowych, z jednym wyjątkiem - witryny znajdującej się pod adresem https://www.winnicalibiaz.pl, której właścicielem i administratorem również jest Administrator.

2.  Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby  może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora. W przypadku zmiany w Witrynie zostanie opublikowana zaktualizowana Polityka.

3. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 22.04.2024 r.

 

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl